Privacy- en cookiebeleid

Cookiebeleid

Deze website gebruikt cookies om uw surfervaring gemakkelijker te maken en om de inhoud van de websites beter af te stemmen op onze gebruikers. U kunt de installatie van cookies weigeren, maar dan kunnen sommige onderdelen van onze website niet of niet optimaal werken. Indien u onze website verder bezoekt zonder uw cookie-instellingen aan te passen, dan gaan we ervan uit dat u de installatie van cookies aanvaardt.

Via uw browserinstellingen kunt u de installatie van cookies weigeren en/of verwijderen.

Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u de website raadpleegt. De cookie bevat een unieke code die toelaat om uw browser te herkennen gedurende het bezoek aan de website of bij latere, herhaalde bezoeken. Cookies kunnen geplaatst worden door de server van de website die u bezoekt of door een derde partij zoals google analytics voor bezoekersstatistieken. De server kan alleen de cookies lezen die hij zelf geplaatst heeft, hij heeft geen toegang tot andere informatie die zich op je computer of mobiel apparaat bevindt. Cookies worden op uw computer of uw mobiel apparaat gestockeerd in de folder van uw browser. De inhoud van een cookie bestaat meestal uit de naam van de server die de cookie geplaatst heeft, een vervaldatum en een unieke cijfercode.

Deze website maakt gebruikt van volgende cookies: 

 • Cookies die uw voorkeur onthouden of die bijhouden of u reeds heeft geklikt op een melding of popup.
 • Cookies van google analytics. De google analytics worden enkel en alleen gebruikt om een duidelijk beeld te krijgen van onder andere de bezoekersstromen, verkeersbronnen en paginaweergaves. Deze cookies worden in geen geval gebruikt om niet-persoonlijk identificeerbare informatie op te slaan. Deze informatie wordt enkel gebruikt om de inhoud van onze website te verbeteren en aan te passen aan het surfgedrag van onze bezoekers.
 • Cookies van embedded content. Onze webpagina’s worden soms verrijkt met embedded content zoals filmpjes die vanaf vimeo.com of youtube.com worden afgespeeld. Wanneer u vanaf deze embedded content doorklikt naar deze externe website, dan kunnen er eventueel ook cookies worden aangemaakt.

Privacybeleid

1. Inleiding

UiTinhetmeetjesland is een realisatie van COMEET. Dit privacybeleid legt uit hoe Cultuuroverleg Meetjesland, COMEET, omgaat met de persoonsgegevens van iedereen die met COMEET in contact staat. Onder persoonsgegevens wordt elke vorm van informatie verstaan die u toelaat om uzelf direct of indirect als een natuurlijke persoon te identificeren.

COMEET draagt privacy hoog in het vaandel en heeft er altijd voor gezorgd dat uw persoonlijke gegevens worden beschermd. In navolging van de Europese Algemene Verordening voor Gegevensbescherming (GDPR verordening 2016/679, in voege vanaf 25.05.2018), hanteren en vrijwaren we uw persoonsgegevens op een correcte en transparante manier.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren

Graag nodigen we u uit om deze verklaring nauwgezet te lezen, zodat dit voor u geen onbekende blijft. Deze verklaring wordt regelmatig bijgewerkt. De meest recente versie vindt u terug op de website. We zullen u via de gebruikelijke communicatiekanalen op de hoogte brengen van belangrijke wijzigingen in dit document.

Indien u een algemene of meer specifieke vraag hebt over de verwerking van uw gegevens of contact met ons wenst op te nemen, kan dit via onderstaande contactgegevens: COMEET
Pastoor De Nevestraat 8
9900 Eeklo
info@comeet.be
09/373.75.96

 

2. Aan wie is deze privacyverklaring gericht?

 1. Waarvoor verwerken wij welke persoonsgegevens? 
 2. Al dan niet verstrekken van gegevens door uzelf
 3. Verstrekking van persoonsgegevens aan derden – verwerkers
 4. Verstrekking van persoonsgegevens aan derden – ontvangers
 5. Bewaartermijn
 6. Beveiliging van de gegevens
 7. Uw rechten omtrent uw gegevens
 8. Klachten

Deze privacyverklaring is van toepassing op al onze huidige en vroegere stakeholders, deelnemers aan activiteiten, personen die belangstelling tonen of toonden voor onze activiteiten, diensten of producten, prospecten, leveranciers.

 

3. Waarvoor verwerken wij welke persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden door COMEET verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden :

 • Het versturen van informatie over onze activiteiten en die van onze partners, nieuwsbrieven en uitnodigingen (mits uw toestemming)
 • Om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van COMEET of derden (gerechtvaardigd belang)
 • Verzorgen van opleidingen (gerechtvaardigd belang)
 • Periodieke e-mails en nieuwsbrieven met een aanbod voor vrijetijdsactiviteiten (mits uw toestemming)
 • Het bekomen van subsidiëring door de overheid (wettelijke verplichting)

In zoverre de verwerking van persoonsgegevens plaatsvindt op basis van toestemming, heeft u steeds het recht om de gegeven toestemming terug trekken.

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen en/of verwerken:

 • Persoonlijke identiteitsgegevens : naam, voornaam, adres
 • Privé contactgegevens : telefoonnummer, e-mail adres
 • Interesses en functietitels of hoedanigheid
 • Aanwezigheid
 • Beeldmateriaal (foto’s, video’s, opnames, …)

We verzamelen enkel persoonsgegevens die u zelf aan ons meedeelt op verschillende wijzen (o.a. inschrijvingsformulieren, invul- en contactformulieren op onze website, persoonlijk/telefonisch/e-mail contact, …). Wij verzamelen geen persoonsgegevens via derden, met uitzondering van de informatie ontvangen van de aangesloten besturen en betrokken overheden.

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

 

4. Al dan niet verstrekken van gegevens door uzelf

De vermelde gegevens moeten, indien van toepassing, verstrekt worden om betrokken te kunnen zijn bij de werking of te kunnen deelnemen aan activiteiten van de projectvereniging COMEET. Met uitzondering van:

 • Beeldmateriaal (voor public relations)
 • Contactgegevens (voor direct marketing)

Het gevolg van de niet-verstrekking van deze gegevens is niet publiceren van gerichte foto’s van u, en het niet ontvangen van ongevraagde commerciële mails.

 

5. Verstrekking van persoonsgegevens aan derden – verwerkers

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij (externe dienstverlener) voor:

 • Het opslaan en verwerken van gegevens in de Cloud (via een Cloud Service Provider)
 • Het verzorgen van de internet omgeving (webhosting, mailhosting, ..)
 • Het verzorgen van IT-infrastructuur (o.a. IT netwerk, servers, …)Het verzorgen van de (financiële) administratie en sociaal secretariaat
 • Het verzekeren van onze medewerkers, deelnemers en vrijwilligers
 • Het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven en uitnodigingen

Met externe dienstverleners (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.
 

6. Verstrekking van persoonsgegevens aan derden – ontvangers

Wij delen persoonsgegevens met de volgende externe partijen:

 • Partners waarmee we in samenwerking activiteiten organiseren (activiteiten die met twee of meer organisaties zijn uitgewerkt (o.a. co-productie), en waarvoor deelnemerslijsten worden uitgewisseld)
 • Overheidsdiensten (o.a. subsidiërende overheden, fiscale administraties, sociale zekerheidsinstanties, …)
 • Externe opleiders of trainers in het kader van een opleiding of activiteit

Met deze partijen maken wij uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen en ervoor te zorgen dat uw gegevens vertrouwelijk worden behandeld.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

Op geen enkel moment verkopen of verhuren wij uw persoonsgegevens aan derde partijen.

Wij geven uw contactgegevens ook nooit door aan derden voor commerciële doeleinden.

Wij kunnen persoonsgegevens wel delen met andere derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft. U heeft het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de Europese Economische Ruimte.

 

7. Bewaartermijn

COMEET zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor de gegevens worden verzameld.

Deze periode is gelinkt aan de wettelijke en fiscale verplichtingen van COMEET, evenals de wettelijke noodzaak om uw gegevens bij te houden buiten de bewaringsperiode ter bewijs of om te reageren op verzoeken om informatie van de bevoegde instantie, zijnde 10 jaar in het kader van de contractuele aansprakelijkheid van COMEET.

Buiten deze periode worden uw persoonlijke gegevens verwijderd of geanonimiseerd.

 

8. Beveiliging van de gegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige toegang, gebruik, verlies of openbaarmaking.

Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • Alle personen die namens COMEET van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is
 • Wij gebruiken een virusscanner en updaten deze systematisch en tijdig, en installeerden een ‘firewall’
 • Wij maken systematisch back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten
 • We testen en evalueren op geregelde tijdstippen onze maatregelen, en stellen bij indien nodig
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd (en opgeleid) over het belang van de bescherming van persoonsgegevens. Zij volgen hiervoor een aantal duidelijke richtlijnen en worden op regelmatige basis getraind en bewustgemaakt van hun verantwoordelijkheid.
 • Aan deze medewerkers wordt toegang verleend tot uw gegevens voor zover ze die informatie nodig hebben om hun taken naar behoren uit te voeren.
 • Bij nieuwe projecten die mogelijks een impact kunnen hebben op uw privacy wordt een uitgebreide analyse gedaan om uw rechten, de veiligheid en bescherming van uw persoonsgegevens te garanderen

Mocht zich er toch een incident voordoen waarbij uw gegevens betrokken zijn, dan word u persoonlijk verwittigd in de door de wet voorziene omstandigheden.

 

9. Uw rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht van inzage en kopie van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben.U heeft recht op verbetering en aanvulling wanneer uw gegevens onjuist of onvolledig zijn.

U heeft het recht op wissing van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben, en die niet langer strikt noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze werden verwerkt. Wij behouden ons wel het recht voor te bepalen of uw verzoek gerechtvaardigd is.

U heeft het recht op beperking van gegevensverwerking : indien u bezwaar heeft tegen de verwerking van bepaalde gegevens, kan u vragen om deze verwerking te stoppen.

Tevens kunt u bezwaar maken tegen de manier waarop bepaalde persoonsgegevens van u verwerkt worden.

Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij.

Via het adres bovenaan deze privacyverklaring kunt u ons contacteren om uw rechten uit te oefenen, vergezeld van een motivatie voor uw vraag. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Om uw identiteit te controleren vragen wij om een kopie van de voorzijde van uw identiteitskaart toe te voegen aan uw aanvraag. Er worden geen enkele categorie van personen onderworpen aan eender welke vorm van geautomatiseerde besluitvorming of profilering.

 

10. Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens of over de uitoefening van uw rechten dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen via ons emailadres: info@comeet.be.

U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming:

VTC (Vlaamse Toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens)

Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel

contact@toezichtcommissie.be

 

Laatste herziening van deze Privacy Policy: 29/01/2019

Already own an UiTPAS ?

Activeer je UiTPAS

Activeer je UiTPAS en raadpleeg je puntensaldo en persoonlijke voordelen.

Ben je al geregistreerd? Aanmelden.

comeet meetjesland vlaamse overheid Europa LEADER provincie Oost-Vlaanderen vlaanderen (Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling)
Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland